Membership & Licence 2024

FOR ENGLISH VERSION – ⇓ Scroll down ⇓

Период: 8 февруари – 8 март

 1. НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ от предходната година.  —〉 ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Отнема 30 секунди за попълване на формата.

2. НОВИ ЧЛЕНОВЕ  (Попълва се от атлети, които не са били членове на клуба и/или нямат лиценз.) —〉 ФОРМА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

  • Попълват се три имена на кирилица и латиница, дата и година на раждане, копие на лична карта (двустрано), дигитална снимка за лиценза (може да е паспортен формат, може и сами да се снимате).
  • Попълнени и сканирани документи. Може и подписани с ел. подпис Download doc 1 / Download doc 2 (някои от вас вече са ми изпратили копие).
  • Изпратете мейл на clubtriteam@gmail.com със subject: Имена, картотека 2024. Прикачете: 1. Попълнени формулярите, 2. снимката на лична карта, 3. снимка за лиценз.

3. ЧЛЕНСКИ ВНОС
Заплаща се по банков път и е в размер на общо 102 лв. Използвайте следните банкови детайли.

Банкови детайли:
СКТ Три Тийм – София
БАНКА ДСК – основание “членски внос 2024”
IBAN: BG73STSA93000027334540
* През Revlolut също може да се преведе по сметката на клуба. Няма такса превод.
* Опцията в брой не е за предпочитане, но ако с някой се засечем е опция.

(Членски внос 60 лв. + Лиценз 42 лв. = 102 лв.Разяснения 

 • Медалисти от Държавни първенства и купи проведени през 2023 – не дължат членски внос.
 • Клубен членски внос – 60 лв.  
 • Картотека към БАТ – 32 лв. и 62 лв. за късна картотека. (късна е след срока за картотекиране)
 • Годишна спортна застраховка – 10 лв. (задължителна по закона за спорта)
 • Таксата за участия в състезание на БАТ e непроменена – 30 лв.  (Виж календара малко по-долу.)

〉〉〉 Календар на клубните събития и Държавни първенства 2024 година. —〉 КАЛЕНДАР
〉〉〉
Клубни отстъпки и намаления —〉 DISCOUNTS %


ENGLISH  Version

Duration: February 8 – March 8

Athletes with a license from the previous year. —〉 MEMBERSHIP RENEWAL

It takes 30 seconds to fill out the form.

New athletes. (To be completed by athletes who were not members of the club and/or do not have a license.) —〉 NEW MEMBER FORM

 • Fill in three names in Cyrillic and Latin letters, date and year of birth, a copy of an identity card (double-sided), a digital photo for the license (it can be passport format, you can also take your own photo).
 • Completed and scanned documents. Maybe signed with e-signature Download doc 1 / Download doc 2  (some of you have already sent me a copy).
 • Send an email to clubtriteam@gmail.com with subject: Names, card file 2024. Attach: 1. Completed forms, 2. ID photo, 3. License photo.

[Membership fee 60 bgn + License 42 bgn = 102BGN]
Detailed explanation 

 • Club membership fee – BGN 60
 • Card / Licence by BAT – BGN 32 and BGN 64 for a late card file. (it is late after the filing deadline)
 • Annual sports insurance – BGN 10.
 • The fee for participation in a BAT competitions is updated and is now  BGN 30 ⇓ (See the calendar a little below.)
 • Medallists from State Championships held in 2023 – do not owe membership fees.

Bank details: SC Tri Team – Sofia
DSK BANK – reason “membership fee 2024”
IBAN: BG73STSA93000027334540
* Through Revlolut it is also possible to transfer to the club account. There is no transfer fee.
* The cash option is not preferable, but if we meet someone it is an option.

〉〉〉 Calendar of club events and State Championships 2024. —〉 CALENDAR
〉〉〉 Club discounts and reductions —〉 DISCOUNTS %